REGULAMIN

dla klientów – uczestników wydarzeń organizowanych przez Czerwoną Szpilkę

§ 1
Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług oferowanych przez firmę Bdirect Magdalena Szewczuk,
Wydarzenie – Każde spotkanie organizowane przez Bdirect Magdalena Szewczuk o charakterze warsztatowo- szkoleniowym pod szyldem Czerwonej Szpilki
Administrator – Bdirect Magdalena Szewczuk, 51-109 Wrocław, ul. Na Polance 16A lok. 9, NIP 898-203-20-80 – właściciel Czerwonej Szpilki.

§ 2
Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
 3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 4. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 7. Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu oraz przesyłane mailowo.

§ 3
Zawarcie umowy i dostawa

 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 3. Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
 5. Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od Administratora.

§ 4
Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§ 5
Zmiany Terminów i Gwarancja

 1. Administrator zobowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Wydarzeń.
 2. Jeśli klient zakupił bilet, a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia.
 3. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu).
 4. Administrator udziela Klientowi 14 dniowej Gwarancji Satysfakcji nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

§ 6
Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2.  Zwrotu biletu na Wydarzenie można dokonać najpóźniej na 14 dni przed owym Wydarzeniem, zachowując przy tym zasadę z § 6. pkt 1.
 3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej chęć dokonania zwrotu.
 4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki na błędny adres, jesli został on podany przez Klienta z chwilą skladania zamówienia. Jeśli niemożność doreczenia przesyłki wynika z winy Klienta, otrzyma on zwrot wartości swojego zamówienia po potrąceniu wysyłki w dwie strony.
 7. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej i mogą być kierowane korespondencyjnie na adres: kontakt@czerwonaszpilka.pl

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Magdalena Szewczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BDirect Magdalena Szewczuk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Polance 16A/ 9 51-109 Wroclaw, NIP: 8982032080 REGON: 932958486.
 2. Dane osobowe Klientów są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity, ze zm.) w celu organizacji konferencji biznesowych Czerwona Szpilka w poszczególnych miastach, realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności przekazywania informacji handlowych za pomocą newslettera.
 3. W celu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 2 powyżej Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, miasto zamieszkania.
 4. W celu realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer NIP, adres email, numer telefonu kontaktowego.
 5. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz korzystania z usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu.
 7. Dane osobowe udostępnione przez Klientów, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym realizacji umowy sprzedaży, o której mowa w § 3 powyżej.
 8. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 9. Klient ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Dokonując zakupu lub rejestracji w formularzu newslettera Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania umowy.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 powyżej, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

§ 8
Ceny

 1. Wszystkie, aktualne ceny Wydarzeń podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Podane ceny Wydarzeń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typu biletu

§ 9
Dodatkowe możliwości zakupu biletu na Wydarzenie

Bilety można kupić wpłacając bezpośrednio pieniądze na konto Administratora:
71 1140 2004 0000 3002 7938 2365
Bdirect Magdalena Szewczuk 
Na Polance 16A/ 9 51-109 Wroclaw

Jeśli dokonujesz wpłaty na konto :
– w tytule przelewu wpisz nazwę i datę wydarzenia, imię, nazwisko oraz swój adres email
– jeśli chcesz otrzymać fakturę, wyślij dane do jej wystawienia na adres kontakt@czerwonaszpilka.pl. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.

§ 10
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Udział w Wydarzeniach Czerwonej Szpilki to również wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku (nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych) w celu promocji marki i kolejnych Wydarzeń. Publikowane zdjecia lub filmy będą dbały o wizerunek każdego Klienta (uczestnika).
 2. Publikacja będzie miała miejsce na na stronach: www.czerwonaszpilka.pl oraz www.strefa.czerwonaszpilka.pl, a także na portalach społecznościowych.
 3. Jeśli Klient (uczestnik Wydarzenia) nie wyraża zgody na fotografowanie i/lub filmowanie ma obowiązek zgłosić to przed Wydarzeniem (podczas rejestracji).

§ 11
Zgoda na przetwarzanie danych

Zakup biletu na Wydarzenie organizowane przez Administratora pod szyldem Czerwonej Szpilki jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby organizacji Wydarzeń oraz dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U133 Poz.883).

§ 12
Newsletter Czerwona Szpilka

 1. Administrator za pośrednictwem serwisów www.czerwonaszpilka.pl oraz www.strefa.czerwonaszpilka.pl (dalej jako: „Serwisy”) świadczy Usługę Newslettera o charakterze usługi świadczonej drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym, okresowym przesyłaniu Użytkownikom, za ich zgodą, na ich adresy elektroniczne (email) informacji o nowych wpisach na blogu prowadzonym w ramach Serwisów przez Usługodawcę oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy (dalej jako „Usługa Newsletter” lub „Usługa”).
 2. Usługa jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 – tekst jednolity).
 3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usługi może być związane ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się i zapewnia, że działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwia korzystanie przez Użytkowników z Usługi, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługi.
 4. Usługa Bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym §12.
 5. Usługa Newslettera obejmuje okresowe przesyłanie Użytkownikom, za ich zgodą, na ich adresy elektroniczne (email), za pośrednictwem wiadomości email, informacji o nowych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „Czerwona Szpilka” przez Administratora oraz inne informacje dotyczące Administratora.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza subskrypcyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisów, poprzez podanie następujących danych osobowych: adresu poczty elektronicznej (email); zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru pn. „Akceptuję Niniejszy Regulamin”, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz Się”.
 7. Wykonanie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej zgodnie z ust. 6 powyżej jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest Usługi Newslettera;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celu świadczenia Usługi Newslettera, w tym w celach marketingowych;
  3. wyrażeniem zgody na wysyłanie przez Administratora, za pośrednictwem Usługi Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), na podany adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika.
  4. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych przez Bdirect Magdalena Szewczuk z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącą działalność pod szyldem “Czerwona Szpilka” oraz Partnerów projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity z dnia 2016.06.28: Dz.U.2016.922, z późn. zm.) oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Bdirect Magdalena Szewczuk  informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.; tekst jednolity z dnia 2016.07.15: Dz.U. z 2016.1030, z późn. zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newslettera w dowolnym momencie. W takim wypadku Administrator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników.
 2. Użytkownicy korzystający z Usługi Newslettera zobowiązani są do powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek; wykorzystywania usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów; wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy.
 3. Do korzystania z Usług Serwisów objętych treścią niniejszego § 12 niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
  2. posiadanie adresu elektronicznego (email);
  3. posiadanie oraz korzystanie z przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron internetowych, z włączoną obsługą plików “cookies” i innych podobnych technologii.
 4. Każda ze stron zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających
  z niniejszego § 12 chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Jeżeli Administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych mu przez Użytkownika i, wskutek otrzymanego powiadomienia, uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności usług, powstałe w wyniku koniecznych działań technicznych i administracyjnych, jak również za zakłócenia w działaniu Internetu, za dostawę Internetu oraz w sytuacjach wywołanych siłą wyższą.
 7. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkowników, dopuszczających się naruszenia niniejszego § 12.
 8. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji w sprawach dotyczących wykonywania usługi.
 10. Reklamacje należy kierować do Administratora.
 11. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko
  2. adres elektroniczny Użytkownika
  3. opis wszelkich okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo, do nie rozpatrywania reklamacji nie zawierających informacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
 13. Reklamację, należy składać mailowo na adres:
 14. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, na adres elektroniczny Użytkownika.

SZPILKOWY NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z działaniami Czerwonej Szpilki!  Zapisz się na newsletter i pobierz darmowy e-book:

“30 pomysłów na posty: Facebook/Instagram”.

POLECANE PRODUKTY

 • Promocja! Wydarzenia Czerwonej Szpilki

  Letni powiew kobiecości

  794.00  397.00 
  Dodaj do koszyka
 • Produkt Czerwonej Szpilki

  Biznesowa rada – 50 wskazówek dla Twojego biznesu

  127.00 
  Dodaj do koszyka
Regulamin